/** * */

Wapens en munitie - informatie voor verzamelaars

Oktober 2005 In deze factsheet vindt u informatie die specifiek bedoeld is voor mensen die wapens verzamelen of dit willen gaan doen. Hier zijn ook de nieuwe, onlangs aangescherpte eisen opgenomen, zoals die in de Circulaire Wapens en Munitie 2005 staan. Let op: Dit geldt voor Nederland. In België gelden heel andere, meestal soepeler, regels.

Overgenomen van de factsheet van het ministerie van Justitie in Nederland:

Inhoud


Faq


Wie komen er in aanmerking voor een vergunning? Met betrekking tot het verzamelen van vuurwapens die niet onder de vrijstellingsregeling van artikel 18 van de Regeling wapens en munitie vallen, geldt het volgende: Het houden van een verzameling vuurwapens kan worden aangemerkt als een redelijk belang dat de verlening van een verzamelverlof rechtvaardigt, als het gaat om:

a. verzamelingen van algemeen wetenschappelijk of historisch belang, zoals die worden gehouden door musea en soortgelijke instellingen; en

b. verzamelingen gehouden door individuele wapenverzamelaars, die in georganiseerd verband een serieuze studie maken van de historische of technische ontwikkeling van vuurwapens. Slechts personen die lid zijn van een door de minister van Justitie erkende vereniging van wapenverzamelaars, zoals de ‘Nederlandse Vereniging ter Bevordering en Instandhouding van Wapenverzamelingen, Edouard de Beaumont’, komen hiervoor in aanmerking.


Voorwaarden die gelden voor verzamelen

Om als individuele wapenverzamelaar in aanmerking te komen voor een verlof tot het voorhanden hebben van vuurwapens van categorie III voor verzameldoeleinden moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Deze voorwaarden staan beschreven in de Circulaire Wapens en Munitie en luiden als volgt :

a. de leeftijd van de aanvrager is tenminste 18 jaar; b.de aanvrager mag binnen de laatste acht jaar niet zijn veroordeeld wegens het plegen van een misdrijf of wegens overtreding van de Opiumwet of de Wet wapens en munitie 1); c. de aanvrager dient lid te zijn van een door de minister van Justitie erkende vereniging van wapenverzamelaars, zoals de ‘Nederlandse Vereniging ter Bevordering en Instandhouding van Wapenverzamelingen, Edouard de Beaumont’; d.de aanvrager dient een positief luidend (schriftelijk en ondertekend) advies te overleggen van het bestuur van de erkende vereniging van wapenverzamelaars waarvan de aanvrager lid is; e. de aanvrager dient, bij een eerste aanvraag dan wel bij een wijziging in het verzamelgebied, een verzamelplan te overleggen waarin minimaal aan de volgende elementen (uitvoerig) aandacht moet zijn besteed:

Het onderwerp, het verzamelgebied c.q. de specialisatie van de verzameling 2); Het belang van de beoogde verzameling; In hoeverre de beoogde verzameling bijdraagt aan de vermeerdering van de totale kennis in Nederland op het gebied van wapens; Hoe de verzameling opgebouwd zal worden; Of binnen de specialisatie ook wapens van categorie II vallen en zo ja, bij benadering hoeveel; Welke activiteiten de aanvrager op het gebied van zijn specialisatie heeft ontplooid (indien mogelijk met bijgevoegde kopieën van eventueel geschreven tekstmateriaal); Drie referenties, waarvan tenminste één van binnen en één van buiten de vereniging; Een verklaring van de mentor die de aanvrager heeft begeleid; De wijze waarop de wapens opgeslagen zullen worden en hoe de beveiliging is geregeld. Aanvraag vergunning Wie een wapenvergunning (een verlof) wil hebben, dient daarvoor een aanvraag in bij de korpschef van de regiopolitie van zijn woonplaats. Verzamelaars kunnen een vergunning aanvragen voor wapens en munitie uit categorie III.

De minister van Justitie verstrekt op aanvraag en onder voorwaarden ook wapenvergunningen: de zogenaamde ontheffing. Het gaat dan om wapens uit categorie I of II die bijvoorbeeld bestemd zijn voor musea. In aanvulling op bovengenoemde voorwaarden geldt voor de verlening van een ontheffing voor individuele verzamelaars dat de aanvrager minimaal drie jaar lid dient te zijn van een door de Minister van Justitie erkende vereniging van wapenverzamelaars, zoals de ‘Nederlandse Vereniging ter Bevordering en Instandhouding van Wapenverzamelingen, Edouard de Beaumont’.

Uitleg over de verschillende vergunningen en wapencategorieën vindt u in de brochure ‘Wapens en munitie’.


Beroepsprocedure

Als een aanvrager van een verlof het niet eens is met de beslissing van de korpschef kan hij administratief beroep instellen bij de minister van Justitie. Tegen een beslissing in administratief beroep genomen door de minister staat beroep open op de sector bestuursrecht van de rechtbank. Tegen beslissingen van de rechtbank kan hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

In geval van ontheffing, geldt een andere regeling. Tegen de beslissing van de minister van Justitie kan bezwaar worden ingesteld bij de minister zelf. Tegen de beslissing op bezwaar staat beroep open bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. Tegen beslissingen van de rechtbank staat hoger beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Nakomen voorschriften Personen en instellingen met een wapenvergunning verkeren in een uitzonderingspositie. Daarom worden er ook zware eisen aan hen gesteld. Het niet naleven van de regels of voorschriften heeft in bijna alle gevallen consequenties voor de wapenvergunning. Hoe lang is de vergunning geldig? Een verlof dat afgegeven wordt voor Categorie III wapens is maximaal een jaar geldig en kan worden verlengd. Een ontheffing die afgegeven wordt voor Categorie I en/of II wapens is maximaal vijf jaar geldig. Bij overtreding De straffen die gelden bij overtreding van de Wet wapens en munitie verschillen per wapen- en munitiecategorie. Zo worden strafbare feiten met wapens uit categorie II meestal zwaarder gestraft dan strafbare feiten die gepleegd zijn met wapens uit categorie III. Verder wordt illegale handel weer zwaarder bestraft dan alleen illegaal bezit.

Sinds 15 november 2000 zijn de straffen voor illegaal wapenbezit en illegale wapenhandel fors verhoogd. Zo is bijvoorbeeld:

De maximum straf voor het illegaal voorhanden hebben van een stiletto drie maanden gevangenisstraf of een geldboete van € 4.500,-. De maximum straf voor het illegaal voorhanden hebben van een geweer een gevangenisstraf van vier jaar of een geldboete van € 45.000,-. De maximum straf voor het beroepsmatig illegaal handelen in pistolen acht jaar gevangenisstraf of een geldboete van € 45.000,-. Toezicht De politie draagt zorg voor het verstrekken, intrekken en verlengen van de verloven van wapenverzamelaars en voert ook de verplichte thuiscontrole uit bij vergunninghouders. Bij alle verlofhouders wordt steekproefsgewijs, zoveel mogelijk en tenminste eenmaal per jaar, gecontroleerd of de wapens die door de verlofhouder voorhanden worden gehouden, beantwoorden aan de omschrijving op het verlof en of de wapens op de juiste wijze zijn opgeborgen.

Vanwege de aard van deze controle, vindt deze meestal plaats door middel van een onaangekondigd (huis)bezoek. Daarnaast is altijd mogelijk dat de vergunninghouder wordt verzocht met zijn wapen(s) naar het politiebureau te komen, om bepaalde gegevens te controleren.

Opbergen van wapens Wie een vergunning heeft voor het voorhanden hebben van wapens en/of munitie moet - als de wapens en de bijbehorende munitie thuis voorhanden worden gehouden - ervoor zorgen dat deze worden opgeborgen in afzonderlijke, deugdelijk afgesloten, en voor onbevoegden niet gemakkelijk bereikbare bergplaatsen. De wapens moeten dus gescheiden van de munitie worden opgeborgen.

Met een deugdelijke bergplaats voor wapens en/of munitie wordt uitsluitend bedoeld: een speciaal voor de opslag van wapens gemaakte wapenkast/wapenkluis of een andere kluis die qua uitvoering en inbraakwerendheid daaraan gelijk is. Een kluis moet deugdelijk worden verankerd in de vloer of de muur van het gebouw, tenzij hij zo zwaar is dat het onmogelijk is deze bij een inbraak mee te nemen.

Personen of instellingen die bevoegd zijn tot het voorhanden hebben van meer dan 25 wapens (bijvoorbeeld wapenverzamelaars of musea) mogens wapens ook opbergen in een andere deugdelijk afgesloten bergplaats, zoals een speciaal beveiligde (wapen)kamer. De hoeveelheid beveiligingsmaatregelen hangt uiteraard zowel af van het soort wapens (gevaarzetting) en het aantal wapens dat in het gebouw ligt opgeslagen, als van de ligging en de beveiliging van het gebouw. Dit wordt per geval beoordeeld door een beveiligingsexpert van de politie.

Degens, sabels, bajonetten e.d. hoeven thuis niet op een bijzondere manier te worden opgeborgen. Ook mogen ze in huis aan de muur worden opgehangen. Een wapenkast voor de opslag is dus niet nodig. Dergelijke wapens mogen echter niet op de openbare weg gedragen worden. Het is dus raadzaam om bijvoorbeeld een degen niet onverpakt op een fiets te vervoeren.

Wapencategorieën

Replica's van vuurwapens vallen onder categorie I of III van de Wet wapens en munitie. Deze mag men in Nederland niet zonder een verlof voorhanden hebben. Een replica in de zin van een oud wapen dat opnieuw is geproduceerd (bijvoorbeeld een oud model western revolver) en dat gewoon functioneert, wordt gecategoriseerd in dezelfde categorie als het originele antieke wapen en dat is meestal categorie III. Op een replica is echter nooit een vrijstelling van toepassing die voor het originele oude (antieke) wapen wel van toepassing kan zijn.

Een replica in de zin van een ‘nagemaakt‘ wapen (bijvoorbeeld speelgoed of een decoratief wapen, dat niet echt functioneert) dient - als het voor be- of afdreiging geschikt is - te worden aangemerkt als een wapen van categorie I.

Bajonetten, degens, sabels, enz. zijn wapens die vallen onder categorie IV van de wet. Ze mogen vrij voorhanden worden gehouden, maar niet gedragen worden op de openbare weg (zie ook ‘opbergen van wapens’).Verderop in deze factsheet vindt u een overzicht van alle wapens die in categorie I, II en IV vallen.

Bodemvondsten

Bodemvondsten op wapengebied vallen onder de Wet wapens en munitie, ook al zijn deze wapens verregaand verroest/gecorrodeerd. Ook hiervoor is een verlof of ontheffing nodig, afhankelijk van de wapencategorie. U kunt contact opnemen met de afdeling Bijzondere Wetten van het politiebureau van uw regio als u hierover vragen heeft.

Noot: 1) Zie onderdeel B 1 van de Circulaire wapens en munitie 2005 voor meer informatie over dit onderwerp. De digitale versie van deze Circulaire vindt u op deze website. 2) Meervoudige specialisatie is in sommige gevallen mogelijk maar vereist wel een nadere motivering.


Brochures

Er is ook een factsheet voor sportschutters. Deze factsheet is, net als de algemene brochure over wapens en munitie en overige publicaties van het ministerie van Justitie, verkrijgbaar bij:

Postbus 51 Infolijn Telefoon 0800 - 8051 (gratis) Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur Internet: www.postbus51.nl

Meer informatie

Ministerie van Justitie Dienst Justis Afdeling wapens en munitie Postbus 20300 2500 EH Den Haag Telefoon 070 370 90 70 Fax 070 370 60 47

Algemeen

Nederlandse Vereniging ter Bevordering en Instandhouding van Wapenverzamelingen ‘Edouard de Beaumont’ Internet: www.edouarddebeaumont.org

Vereniging van Nederlandse Wapenverzamelaars (verzamelaars van vrijgestelde (antieke) wapens) Internet: www.vvnw.nl

Legermuseum Korte Geer 1 2611 CA Delft Telefoon: 015 - 215 05 00 Fax 015 215 05 44 Internet: www.legermuseum.nl

Bijlage: Overzicht wapencategorieën


Hieronder vindt u een overzicht van alle wapens die in categorie I, III en IV vallen.


Categorie I


1º stiletto’s, valmessen en vlindermessen, als het lemmet:

a. meer dan één snijkant heeft; of b. 7 cm of langer en 14 mm of smaller is; of c. 9 cm of langer is; of d. van een stootplaat is voorzien;

2º andere opvouwbare messen, als:

a. het lemmet meer dan één snijkant heeft; of b. het opengevouwen mes langer dan 28 cm is;

3º boksbeugels, ploertendoders, wurgstokken, werpsterren, vilmessen, ballistische messen en geluiddempers voor vuurwapens;

4º blanke wapens die lijken op een ander voorwerp dan een wapen;

5º pijlen en pijlpunten met snijdende delen die met een boog afgeschoten kunnen worden en waarmee ernstig letsel kan worden toegebracht;

6º katapulten;

7º voorwerpen die de minister van Justitie heeft aangewezen omdat zij een ernstige bedreiging van personen kunnen vormen of omdat zij zo sterk lijken op een echt wapen dat zij voor dreiging geschikt zijn, zoals bepaalde speelgoed- lucht-, gas- en veerdrukwapens, werppennen, airsoft-guns (vrijwel identieke replica’s van bestaande vuurwapens) of tafelaanstekers in de vorm van een handgranaat.


Categorie III


1º vuurwapens in de vorm van geweren, revolvers en pistolen voor zover zij niet vallen onder categorie II sub 2”, 3” of 6”;

2º toestellen voor beroepsdoeleinden die geschikt zijn om projectielen af te schieten, zoals bijvoorbeeld slachtmaskers die in abattoirs worden gebruikt, lijnschieters die reddingsdiensten gebruiken of schiethamers in de bouw;

3º werpmessen;

4º alarm- en startpistolen, en alarm- en startrevolvers, met uitzondering van alarm- en startpistolen die:

a. geen loop of een verkorte, geheel gevulde loop hebben; en b. uitsluitend knalpatronen van een kaliber niet groter dan 6 mm kunnen bevatten; en c. een ligplaats voor patronen hebben en een gasuitlaat die loodrecht staat op de loop of de lengterichting van het wapen.

Alle munitie die voor bovenstaande vuurwapens gebruikt wordt, valt eveneens in categorie III.


Categorie IV


1º blanke wapens waarvan het lemmet meer dan één snijkant heeft, voor zover zij niet vallen onder categorie I;

2º degens, zwaarden, sabels en bajonetten;

3º wapenstokken;

4º lucht-, gas- en veerdrukwapens met uitzondering van die wapens die de minister van Justitie heeft aangewezen overeenkomstig categorie I, sub 7”;

5º kruisbogen en harpoenen;

6º voorwerpen die de minister van Justitie bij regeling heeft aangewezen en die geschikt zijn om personen ernstig lichamelijk letsel toe te brengen;

7º voorwerpen die niet bedoeld zijn als wapen maar die, gelet op hun aard of de omstandigheden waaronder ze worden aangetroffen, wel als zodanig gebruikt worden en die niet onder een van de andere categorieën vallen, zoals bijvoorbeeld een honkbalknuppel tijdens rellen.


Linkjes

http://www.justitie.nl/publicaties/brochures_en_factsheets/factsheets/wapens_verzamelaars.asp

Personal tools