/** * */

Verenigde Staten

De Verenigde Staten is een federatieve republiek in Noord-Amerika, volgens de stand van 1914 bestaande uit 48 staten met een totale oppervlakte van 9.369.400 km² (= 274 x Nederland, 318 x België) met 100.474.000 inwoners. De vredessterkte van het leger bedroeg 132.000 man (51.700 man infanterie, 18.000 man cavalerie, 30.400 man artillerie met 588 stukken geschut). Er was een militiereserve van 950.000 man met 900 stukken geschut. De vloot bestond uit 192 vaartuigen (43 pantserschepen met 960 stukken geschut, 80 torpedoboten) met 1.564 stukken geschut en 311 torpedobuizen en had 57.500 man in dienst.

De Verenigde Staten was bij het begin van de Wereldoorlog vastbesloten neutraal te blijven. President Wilson verkondigde dit standpunt kort nadat de oorlog was uitgebroken, op 19 augustus 1914 en gaf daarmee uiting aan een opvatting die algemeen gedeeld werd. Daaruit volgde dat de Verenigde Staten geen plannen voor een oorlog had, in offensief noch in defensief opzicht, en geen rol wenste te spelen in het conflict.

Ondanks die officiële neutraliteit, leidde de enorme toename van export naar de geallieerden – althans in de oostelijke staten – ertoe dat men belang ging hechten aan een geallieerde overwinning. Export naar Duitsland en zijn bondgenoten liep sterk terug terwijl die naar Engeland en Frankrijk tegelijkertijd een stijgende lijn vertoonde.

Verenigde Staten. Uit: "The Handy Atlas And World Gazetteer", 1909
Enlarge
Verenigde Staten. Uit: "The Handy Atlas And World Gazetteer", 1909
De publieke opinie begon zich ten gunste van de geallieerden te ontwikkelen toen verhalen de ronde deden over de vermeende agressieve Duitse oorlogsvoering, en dat er tegen België, zo werd beweerd, sprake zou zijn van regelrechte terreur.

Tegelijk veroorzaakte de door Duitsland gevoerde onbeperkte onderzeebootoorlog veel verontwaardiging in de Verenigde Staten. Door de ondergang van de Lusitania in mei 1915 en de Sussex in april 1916 raakte de Verenigde Staten al bijna rechtstreeks bij de oorlog betrokken, en de hervatting van de Duitse onderzeebootoorlog leidde ten slotte tot Wilsons rede in het parlement van 2 april 1917 en de daaropvolgende oorlogsverklaring. Andere factoren, zoals de kwestie met het zogenoemde Zimmermann-telegram, zorgden er eveneens voor dat de stemming omsloeg en velen zich tegen Duitsland keerden.

Nadat de Verenigde Staten op 6 apr. 1917 de oorlog aan Duitsland had verklaard kwamen de eerste Amerikaanse troepen in juni 1917 in Engeland aan, maar de Amerikanen werden eerst in okt. 1917 aan het front ingezet. Omdat de beoogde troepensterkte niet kon worden bereikt door louter vrijwilligers op te roepen, werd in 1917 een selectieve dienstplicht ingevoerd. Op 11 nov. 1918 bestond het leger wereldwijd uit 4.100.000 officieren en manschappen waaronder 2.800.000 dienstplichtigen. Door het gestaag toenemende aantal rekruten konden tegen het einde van de oorlog in Europa twee volledige Amerikaanse legers worden gevormd.

De Amerikaanse deelname aan de oorlog is wellicht kort vergeleken met de Europese geallieerden, maar was van grote waarde omdat de verse Amerikaanse krachten werden ingezet tegen het Duitse voorjaarsoffensief van 1918, en vervolgens tot de aanval overgingen. Bijna 37.000 Amerikanen bleven in de strijd, en nog eens 14.000 bezweken aan hun verwondingen. Het totale aantal doden en gewonden beliep 224.000 man, met in één maand (okt. 1918) bijna 86.000, waarvan er 13.000 direct omkwamen. Het totaal bedroeg meer dan 11% van de sterkte van de AEF in okt. 1918, en bijna 21% van de actuele gevechtssterkte in die maand. De Amerikaanse marine in Frankrijk verloor 1.465 man tijdens gevechten; 991 stierven aan in de strijd opgelopen verwondingen (overeenkomend met 10% van de gevechtssterkte bij de wapenstilstand).

Toen de Amerikaanse deelname aan de oorlog eenmaal een feit was, kwam Wilson met een soort plan; het was geen oorlogsstrategie maar een concept dat van kracht werd als het eenmaal vrede zou zijn, de zogenoemde Veertien Punten, en hoewel het stevig door de Verenigde Staten werd gepousseerd in de latere fasen van de oorlog en bij de Parijse vredesconferentie, werd het zoveel afgezwakt door de Fransen, die het te idealistisch vonden, en in mindere mate door de Britten, dat er in de praktijk weinig van overbleef.

Onder de Veertien Punten waren clausules die geheime verdragen verwierpen; de vrijheid ter zee buiten de territoriale wateren garandeerden; opriepen tot het opruimen van internationale handelsbarrières; aanspoorden tot wapenbeperking; de Poolse onafhankelijkheid eisten; en een internationale arbitrage voorstelden in koloniale kwesties.

De grootste wens van Wilson was het stichten van een "Volkenbond" om de vrede te bewaren, één van de voorstellen. Ironisch genoeg slaagde hij er als auteur van de Veertien Punten niet in het document door het Amerikaanse parlement, dat inmiddels weer een isolationistische koers was gaan varen, geratificeerd te krijgen.

De Wereldoorlog, waarin Amerika de beslissing bracht door zijn onverbruikte volkskracht, zijn rijkdom en zijn leveranties: die het 126.000 doden kostte en (tot aan 30 juni 1934) meer dan 41,763 miljard dollar aan oorlogsschulden, ongerekend nog de twee leningen aan de Geallieerden van te zamen 13 miljard (waarvan Engeland alleen 5,2 miljard tot op heden (= 1934) nog niet terugbetaalde) bracht geweldige oorlogswinst met zich mee en maakte Amerika van een debiteurenstaat tot de rijkste schuldeiser van Europa; versterkte zijn machtspositie in de wereld, met name in Zuid-Amerika en in de Stille Oceaan, en gaf het zelfs ten opzichte van Engeland een sterk financieel overwicht. Daar tegenover stond, dat veel oorlogswinst door de wereldcrisis na de oorlog weer teniet ging; dat de tegenstelling tussen kapitaal en arbeid werd verscherpt en dat het gehele landbouwbedrijf zich sindsdien voortdurend in een noodtoestand bevond. Zonder het welzijn van Europa te dienen deed Wilsons Europese politiek niet anders dan in 1917 de aangevangen hervormingsbeweging in eigen land stop zetten.

Bronnen: Justus Perthes' Taschen-Atlas ed. 1917; Schönemann, F.: De Vereenigde Staten van Amerika, 1943; WO1Wiki (1); WO1Wiki (2)

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Verenigde_Staten"
Personal tools