/** * */

Richard Haldane

Lord Richard Burdon Haldane (1856-1928) wordt algemeen beschouwd als een van meest bekwame ministers van Oorlog, die Groot-Brittannië ooit bezat, een functie die hij uitoefende van 1905 tot 1912, in welk jaar hij aangewezen werd als "Lord Chancellor" ( = ong. minister van Justitie met enkele nevenfuncties, zoals opperrechter en voorzitter van de Senaat). Laatstgenoemde post bekleedde hij tot 1915, toen hij het slachtoffer werd van een pershetze als zou hij Duitse sympathieën koesteren.

Haldane werd geboren in Edinburgh op 30 juli 1856 en was deels opgeleid in Duitsland. Zijn leven lang bleef hij aan dit land verknocht, een voorliefde die hem later, tijdens de Eerste Wereldoorlog, zuur zou opbreken.

In 1879 werd Haldane toegelaten tot de balie en werd elf jaar later tot advocaat en procureur benoemd. Als vertegenwoordiger van de liberalen kwam hij in 1885 in het parlement, en bleef in het Lagerhuis (Tweede Kamer) tot hij in 1911 in de adelstand werd verheven, waarna hij fractieleider van de liberalen in het Hogerhuis (Senaat) werd.

In december 1905 werd Haldane benoemd tot minister van Oorlog, een post die hij behield tot 1912. Haldane benutte zijn portefeuille om een reeks van fundamentele hervormingen bij de krijgsmacht door te voeren, waaronder de oprichting van een vrijwillige landweer (waarvan vele onderdelen ten strijde trokken als eenheden van het Britse Expeditieleger, de BEF), het opleidingskorps voor officieren en de Bijzondere Reserve, als aanvulling op het expeditieleger. Medische en verpleegkundige faciliteiten voor het leger werden onder zijn bewind aanzienlijk verbeterd.

Het was voornamelijk aan de tijdige voorbereiding van Haldane te danken dat de BEF snel kon mobiliseren toen in 1914 de oorlog uitbrak. Niet dat hij meende dat oorlog onvermijdelijk was; twee jaar eerder, in 1912, was Haldane naar Berlijn gereisd in een (overigens mislukte) poging de relatie tussen Engeland en Duitsland te verbeteren en te komen tot een herbezinning van de maritieme wapenwedloop.

In juni 1912 werd Haldane aangesteld als "Lord Chancellor" door de liberale premier Herbert Asquith. Onder de justitiële hervormingen die hij doorvoerde was de toename van het aantal hoger-beroepsrechters.

Toen in augustus 1914 de oorlog uitbrak bleef Haldane in de regering-Asquith als Lord Chancellor (minister van Justitie). Maar een aanhoudende perscampagne van de kranten van Northcliffe – voornamelijk de Daily Mail – leidde ertoe dat Asquith Haldane in mei 1915 liet vallen.

De hatelijke perscampagne die Haldanes bewondering voor de Duitse cultuur in een kwaad daglicht stelde, werd alom gezien als een nationaal schandaal, zelfs onder tijdgenoten. Maar uiteindelijk keerde Haldane terug in de politiek en kreeg in de eerste Labour-regering onder Ramsay MacDonald in 1924 wederom de portefeuille van justitie toevertrouwd.

Haldane, wiens autobiografie postuum werd gepubliceerd in 1929, stierf op 19 augustus 1928 in Perthshire in Schotland op de leeftijd van 72 jaar.

(Vertaling van: http://www.firstworldwar.com/bio/haldane.htm)

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Richard_Haldane"
Personal tools